سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

سلامت

تقویت سیستم وستیبولار برای نوزاد

سن: کودک یک ماهه تا کودک شش ماهه

تاثیر: رشد مهارتهای حرکتی – تکامل – تحریک حس وستیبولار

گوش داخلی شامل یک ساختار خیلی پیچیده است و مسئول تعادل و شنوایی و جاذبه و حرکت می باشد.

نوزادان نیاز دارند که شما فرصت هایی برای تحریک سیستم تعادلی یا وستیبولارشان فراهم کنید. فعالیت های تعادلی برای مهار رفلکس های اولیه و رشد تعادل ضروری هستند. حس تعادل برای حفظ حالت بدن حرکت و حس موقعیت در فضا و همچنین درک حرکت و عمق حیاتی است.

نوسان دادن از یک سمت به سمت دیگر

درحالیکه کودکتان نشسته او را از یک طرف به طرف دیگر نوسان دهید.به نحوه ی گرفتن نوزاد توجه کنید.

نوسان دادن در جهت جلو و عقب

کودکتان را به جلو و عقب نوسان دهید. (برای کودکان 3-2 ماهه) هدف این است که او بتواند سرش را بالا نگه دارد اما در صورت لزوم سر را حمایت کرده و نگذارید پرت شود.

تاب دادن و حرکات نوسانی

با نگه داشتن دو انتهای یک پتو ننو درست کنید. کودکتان را در تاب قرار داده و آن را به جلو و عقب تاب دهید.

 بیشتر بدانیم :

رشد کودک ده ماهه

رشد کودک هجده ماهه